A Travelogue by Nameeta

A Travelogue by Nameeta

നാല് ചുവരുകൾക്കപ്പുറത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു ലോകത്തെ പ്രണയിച്ച നമീറ്റയുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ   Play on Youtube  ...
Featured on Be+

Featured on Be+

CLICK HERE TO SEE THE ARTICLE https://www.bepositive.online/nameeta-renchi/
Just a Second

Just a Second

“Just a second”, she said. Taking an eternity to speak. “What do you read”, she asked. “Words that can heal”, I retroted. From then and the time I kissed her, She said ‘just a second’ thrice. I got to know about the boogie man, That forbids her from talking. So, when...